Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đình Giáp Đông

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà thờ họ Võ Khắc Cần

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Hàng Khánh Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà Thánh Bắc Thung

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Hồng Vinh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Đền Phổ Tứ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đền Thọ Toán

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Chùa Cung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Lăng và mộ Bà Chúa Lạng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Lô (Kim lô tự)

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền Chùa Giai (Voi mẹp)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 4
 • Đình Đông Viên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Trung Cần và mộ Tống Tất Thắng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Lum Tum

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00